Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Łukasz Paluch (NIP: 1181890830) zapewnia zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w ramach lekarskiej jest Łukasz Paluch (dalej: Administrator, ADO) ul. Sokratesa, nr 2a, lok. 66 Warszawa. Jestem lekarzem flebologiem.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Administrator zachęca do kontaktu pisemnie na adres Administratora.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Administrator zawsze legalnie i bezpiecznie przetwarza dane. Mogą to być dane pacjentów, pracowników lub współpracowników oraz kontrahentów lub ich pracowników.

 

Cel przetwarzania: 

 • Możliwość szybkiego kontaktu z pacjentem podmiotu leczniczego, z którym administrator współpracuje

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:

 • Art. 6 ust. 1 lit a RODO

 

Cel przetwarzania: 

 • Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarzadzanie procesem udzielania świadczeń́, w tym weryfikacja tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
 • Udzielanie świadczeń́ zdrowotnych (realizacja umowy na świadczenie usług medycznych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej;
 • Wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich;
 • Profilaktyka zdrowotna, której podejmowanie jest rekomendowane ze względów zdrowotnych;
 • Kontakt celem: potwierdzenia rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej oraz jej przypomnienia, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu lub poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:

 •  Art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z ustawą o działalności leczniczej oraz ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Okres przetwarzania danych wynika z okresu przechowywania dokumentacji medycznej, który wynosi co do zasady 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu.

 

Cel przetwarzania:

 • Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:

 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO i ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Okres przetwarzania danych wynika z okresu przechowywania dokumentacji medycznej.
 • Administrator pozyskał od pacjenta następujące kategorie danych: imię i nazwisko, data urodzenia.

 

Cel przetwarzania:

 • Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z kontrahentem

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:

 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes administratora danych.
 • Dane w tym celu będą przetwarza do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych

 

Cel przetwarzania:

 • Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:

 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes administratora danych.

 • Dane w tym celu będą przetwarza do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych

 

Cel przetwarzania:

 • Realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, w tym archiwizowanie dokumentów

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:

 •  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Przez okresy wskazane przepisami prawa, w tym ustawy o rachunkowości. Dokumenty księgowe przechowywane są co do zasady przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym wystąpiło zdarzenie związku, z którym został wystawiony dokument księgowy.

 

Cel przetwarzania:

 • Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:

 • Przez okresy wskazane przepisami prawa, w tym ustawy o rachunkowości. Dokumenty księgowe przechowywane są co do zasady przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym wystąpiło zdarzenie związku, z którym został wystawiony dokument księgowy.
 • Do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych działaniach.

 

Cel przetwarzania:

 • Prowadzenie fanpage na portalu społecznościowym

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:

 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes w związku z prowadzeniem bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dosmaczonych przez Facebook, w tym Messenger oraz prowadzenie innych działań marketingowych.
 • Dane mogą być współadministrowane przez Administratora i Facebook.
 • W zależności od celu przetwarzania danych, co do zasady do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

Cel przetwarzania: 

 • Przetwarzanie plików cookies. 

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:

 • Art. 6 ust. 1 lit f RODO. Pliki cookie niezbędne przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie w celu prawidłowego funkcjonowania strony. Pliki statystyczne przetwarzane są na podstawie zgoda użytkownika strony.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

Korzystanie z usług medycznych jest w pełni dobrowolne, jednakże Administrator zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do weryfikacji tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W związku z ich niepodaniem Administrator będzie zobowiązany do nieudzielania usługi, chyba że skutkowałoby to utratą zdrowia lub życia pacjenta.  Podanie numer telefonu lub adres e-mail, odbywa się również na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz Pacjent nie otrzyma potwierdzenia wizyty, itp.

W przypadku kontrahentów i pracowników lub współpracowników podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy.

Odbiorcy danych 

Dane osobowe (pacjentów, kontrahentów oraz pracowników lub współpracowników) w związku z profilem działalności Administratora w określonych sytuacjach mogą być przekazywane innym odbiorcom, tj.:

 • dostawcom lub podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne, 
 • laboratoriom,
 • osobom upoważnionym w ramach realizacji praw pacjenta, 
 • Rzecznikowi Praw Pacjenta, 
 • Narodowemu Funduszowi Zdrowia, 
 • Urzędowi Skarbowemu,
 • policji lub prokuraturze,
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie,
 • pomiotom świadczącym usługi prawne,
 • bankom,
 • podmiotom świadczącym usługi rachunkowe.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda zawsze może być wycofana. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. RODO), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu 

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, tj. bez udziału człowieka wobec pacjenta. Dane również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 

Co to jest plik „cookie”?

 Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

Jakie pliki cookie wykorzystywane są na naszej stronie internetowej? 

 • Pliki niezbędne - niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek. Możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony. 
 • Pliki statystyczne - takie pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie.

 

Pliki cookie na stronie:

Pliki niezbędne:

Nazwa

Dostawca

Cel

Data ważności

Rodzaj

lang

drpaluch.pl

Prawidłowe działanie strony 

1 dzień 

HTTP

 

Pliki statystyczne 

Nazwa

Dostawca

Cel

Data ważności

Rodzaj

_ga

drpaluch.pl

Statystka strony 

2 lata 

HTTP

_ga_#

drpaluch.pl

Statystka strony

2 lata

HTTP

_gat

drpaluch.pl

Statystka strony

1 dzień 

HTTP

_gid

drpaluch.pl

Statystka strony

1 dzień 

HTTP

 

Pliki niesklasyfikowane 

Nazwa

Dostawca

Cel

Data ważności

Rodzaj

l_id

drpaluch.pl

n.d. 

1 dzień 

HTTP

 

 

 

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies?

Informacji dotyczących zarządzania plikami cookies w Twojej przeglądarce udzieli Ci dostawca oprogramowania. Poniżej linki do najczęściej wybieranych przeglądarek internetowych: