29 gru
2019

RODO

Warszawa, 29.12.2019r.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem współpracy z Centrum Flebologii jako Państwa lekarz stałem się administratorem Państwa danych osobowych z tego tytułu uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO):

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest dr. n. med. Łukasz Paluch prowadzący praktykę lekarską w Warszawie (01-909) ul. Sokratesa 2 a m 66
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: drpaluchflebolog@gmail.com lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.
 3. Przetwarzam Pana/Pani dane osobowe na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 24 ust 2 pkt 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z zm.) oraz Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 z zm.).
  2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. dostarczania informacji o usługach medycznych świadczonych przez administratora danych.
  3. art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu zapewnienia profilaktyki i opieki zdrowotnej, diagnozy medycznej zgodnie z przepisami prawa,
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych.
 5. Przysługuje Państwu (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo żądania ich sprostowania,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
 6. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Pana/ Pani dane osobowe zostały udostępnione administratorowi danych w procesie świadczenia usług medycznych w Centrum Flebologii
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było warunkiem świadczenia usług medycznych – bez podania danych osobowych nie byłoby możliwe świadczenie usług medycznych.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

W razie pytań lub wątpliwości w zakresie korzystania przez Państwa z Naszych usług medycznych pozostajemy do dyspozycji pod adresem drpaluchflebolog@gmail.com strona internetowa: https://drpaluch.pl/ nr. telefonu 531 553 779

RODO